Image is not available
Image is not available
Image is not available
One step to do
Global Business
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Gold Supplier

Gold Supplier is a paid membership for suppliers
on Alibaba.com who have a serious interest in
doing business with buyer worldwide.

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม!
e-Commerce Training

Alibaba Dream Trip สร้างแรงบันดาลใจ
คนมีฝันอยากทำธุรกิจ E-commerce

Image is not available
รวมงานกับเรา
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
One step to do
Global Business
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Global Gold Supplier
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม!
e-Commerce Training

Alibaba Dream Trip
สร้างแรงบันดาลใจ
คนมีฝันอยากทำธุรกิจ
E-commerce

Image is not available
ร่วมงานกับเรา
Arrow
Arrow
Slider

     

  
UTCC eTouch เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba.com ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยทำธุรกิจส่งออกออนไลน์ เรามี 4 หน้าที่หลัก ดังนี้

Global e-Commerce Talent : การจัดการอบรม e-Commerce เพื่อช่วย
พัฒนาทักษะ SMEs ชาวไทยและนักศึกษาไทยในด้านการส่งออกออนไลน์โดย
ผ่าน Alibaba.com

การเป็นสมาชิก Gold Suppliers ของ Alibaba.com ช่วยให้ SMEs ไทยขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดโลกและเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

 


การจัดทำ Dream Trip เดินทางไปสำนักงานใหญ่ของ Alibaba.com เพื่อช่วย
ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ e-Commerce

 

e-Commerce Acceleration : การจัดทำโครงการ Young Ali Hero เพื่อช่วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างธุรกิจโดยผ่าน Alibaba.com

นอกจากนั้น eTouch ยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีความน่าเชื่อถือและผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการให้บริการที่ดีที่สุด อีกทั้ง eTouch ยังมีการจัดอบรมด้าน e-Commerce แก่ผู้ประกอบการชาวไทย และนักศึกษาที่สนใจการส่งออกอีกด้วย

eTouch ยังช่วยให้ SME ไทย สามารถเข้าถึงผู้ซื้อในระดับเดียวกับบริษัทขนาดใหญ่ ด้วยแพลตฟอร์ม “Alibaba.com”

หนึ่งในแบรนด์ที่มีอิทธิพลที่สุดสำหรับแพลตฟอร์ม B2B

Alibaba.com เป็นแพลตฟอร์มการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ภายใต้แบรนด์อาลีบาบาอันทรงพลัง โดยอาลีบาบาจัดเป็นแบรนด์บริษัทอินเทอร์เน็ตอันดับสามของโลกตามหลังเพียงกูเกิลและเฟซบุ๊ก อาลีบาบาก่อตั้งในปี 1999 และเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2014 ซึ่ง Alibaba.com ทำให้เกิดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ภายใต้พันธกิจในการช่วยให้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะที่ใด โดยอาลีบาบาให้เครื่องมือที่จำเป็นกับผู้ขายในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก และช่วยผู้ซื้อในการหาสินค้า และผู้ขายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผู้ซื้อในระบบมากกว่า 260 ล้านคน

ในฐานะแพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเจ้าหนึ่ง Alibaba.com สามารถเชื่อมต่อผู้ซื้อในระบบมากกว่า 260 ล้านคนทั่วโลก กับผู้ขายที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ของเรา

รามีเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของการค้าในอนาคต เรามองเห็นว่าลูกค้าของเราจะพบปะ ทำงาน และอาศัยอยู่กับAlibaba.com และเราจะเป็นบริษัทที่จะอยู่ยืนยาวอย่างน้อย 102 ปี

เว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลกเลือก

Alibaba.com ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นอย่างต่อเนื่องทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การค้าระหว่างประเทศ และการนำเข้า/ส่งออก โดย Alexa.com และยังได้รับตำแหน่ง “เว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลกเลือก” จากนิตยสาร Fortune และตำแหน่งเว็บไซต์ B2B ที่ดีที่สุดของโลกโดย Forbes

ยอดสั่งซื้อมูลหลายพันล้านเหรียญ

ยอดสั่งซื้อในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกือบถึงสองพันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2015 ซึ่งเป็นการเติบโต 30% เมื่อเทียบกับปี 2014